BBC: SpeakGaelic Extra | The SpeakGaelic Dance Crew @gaidhlig bbc.co.uk/programmes/m0017ln1 Have you recently started learning Gaelic with SpeakGaelic on BBC ALBA? If so, make sure you don’t miss this podcast.

Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series.

They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer

BBC: CnES: Feumar an MV Pentalina sa bhad is Uibhist as aonais aiseig @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6151322 Dh'iarr Comhairle nan Eilean Siar air Riaghaltas na h-Alba gun ghabh iad an MV Pentalina air mhàl is Uibhist gun aiseag idir.

BBC: Luaidh ga dhèanamh air a' Chaiptean Ruairidh MacFhionghain @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6150808 Dh'eug an Caiptean Ruairidh MacFhionghain a bha 13 bliadhna na chomhairliche do Bharraigh, aig aois 93.

BBC: Briseadh-cridhe do Rangers an Seville @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6150735 Theab is nach do theab 'son Rangers ann an Lìog Europa.

BBC: Buidheann-riaghlaidh ùr an Earra-Ghàidheal @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6150735 Ghabh co-bhanntachd ùr eadar na Tòraidhean, na Neo-eisimeilich is na Lib Deamaich smachd air Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid.

BBC: Naidheachdan 11:00m @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6150808 Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan 111:00m, le clàr-fuaime na chois.

BBC: e-Sgoil a' teagasg Beurla do dh'fhògarraich às an Ucràin @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6150808 Tha goireas foghlaim air-loidhne aig Comhairle nan Eilean Siar a' toirt leasanan Beurla do Ucràinianaich a theich às a' chogadh.

BBC: Fireannaich sa chùirt fo chasaidean drogaichean @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6150496 Nochdaidh triùir fhireannach ann an Cùirt an t-Siorraim ann an Inbhir Nis Diardaoin fo chasaidean drogaichean.

BBC: Piseagan fiadhaich aig Pàirce Fiadh-bheatha na Gàidhealtachd @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6150496 Rugadh piseagan fiadhaich aig Pàirce Fiadh-bheatha na Gàidhealtachd le dùil gum bi iad am measg a' chiad fheadhainn a thèid a leigeil ma sgaoil san Rìoghachd Aonaichte.

BBC: Iain Moireasdan agus an sgioba le'm beachdan air mar a thachair aig @gaidhlig bbc.co.uk/programmes/p0c7px6p Cuairt Dheireannach Lìog Europa eadar Eintracht Frankfurt agus Rangers ann an Seville.

BBC: Dragh mu staid Bhealach na Bà @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6150496 Tha dragh air a' Chomraich mu staid an rathaid air Bealach na Bà.

BBC: Còmhraidhean an Earra-Ghàidheal is Bòd @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6150496 Coinnichidh Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid Diardaoin airson a' chiad turas bho bha an taghadh ann.

BBC: Seòlaidhean dheth às dèidh tubaist leis an Hebrides @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6150496 Tha seòlaidhean eadar Ùige, an Tairbeart agus Loch nam Madadh dheth madainn Diardaoin às dèidh dhan MV Hebrides bualadh sa chidhe ann an Loch nam Madadh.

BBC: Dragh mu chion thagsaidhean do chiorramaich @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6149780 Tha gainnead thagsaidhean freagarrach a' cur bacadh air daoine ciorramach air a' Ghàidhealtachd, a-rèir bhuidheann carthannais san sgìre.

BBC: Seann leabhar meadaigeach Gàidhlig ga thaisbeanadh @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6149780 Tha leabhar meadaigeach Gàidhlig bho na meadhan aoisean air tilleadh chun na Gaidhealtachd.

BBC: Cothrom do Rangers eachdraidh a dhèanamh @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6149430 Cluichidh Rangers an aghaidh Eintracht Frankfurt ann an cuairt dheireannach a' Chupa Europa oidhche Chiadain.

BBC: BP ciontach de dhraibheadh gu mi-chùramach @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6149891 Chaidh Aonghas Brianan MacNèill fhaighinn ciontach fo chasaid de bhith a' draibheadh gu mi-chùramach.

BBC: Fo-thaghaidhean anns na h-Eileanan an Iar @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6149429 Dh'innis Comhairle nan Eilean Siar gum bi 2 fo-thaghadh san sgìre Diardaoin an 30mh den Ògmhios.

BBC: Naidheachdan 11:00m @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6149538 Geàrr-chunntas sgrìobhte de naidheachdan 111:00m, le clàr-fuaime na chois.

BBC: Eileanan a bhios càrbon-neòdrach air an ainmeachadh @gaidhlig bbc.co.uk/naidheachdan/6149429 Dhearbh Riaghaltas na h-Alba gum bi Barraigh, Ratharsair agus Ìle am measg eileanan a chaidh a thaghadh airson a dhol càrbon-neòdrach ro 2040.

Show older
Glasgow.social

A place for communities in and around Glasgow, Scotland.